L'IES INCA T'ORIENTA

L'IES INCA T'ORIENTA

dijous, 9 d’abril del 2015

VULL SER...BOMBER

Un company del nostre Institut em va demanar informació sobre com ser bomber, i volia saber quins eren els requisits per arribar a ser-ho. Aquí teniu el que hem pogut  trobar...  
Les vostres aportacions ens són molt valuoses, si hi ha alguna informació que voleu ampliar o comentar, us agraïríem la vostra ajuda, ens podeu enviar un correu a orientaciopaucasesnoves@gmail.com
Bàsicament els requisits previs són els següents:
-  Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altra estat membre de la Unió Europea. Així mateix, també seran vàlides aquelles nacionalitats que siguin d'Estats on s'apliqui la lliure circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Estar en possessió del carnet de conduir de la categoria C.
- Posseir el títol de: graduat/da en educació secundària (ESO), graduat/da escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministerio de Educación, Política, Social y Deporte.
- Tenir una talla mínima d'1,60 m i no superar l'1,95 m
- Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de finalització de la presentació d'instàncies.
- Realitzar una declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant l'expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
-  Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua del carnet per esgotament dels punts).
- Tenir possessió d'un certificat mèdic oficial conforme l'aspirant reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que es recullen a la convocatòria.

 *Heu de recordar que aquests són els requeriments més bàsics. Si voleu orientar-vos amb major exactitud i rigurositat, desde bombers.es us recomanem que consulteu les bases complertes de les últimes convocatòries publicades.més:

Presentar-se al concurs - oposició , per això fa falta llegir detingudament cada convocatòria.
Exemple de la prova:  una prova psicotècnica,  Qüestionaris tipus test  i  Proves físiques.


A continuació us adjuntem el BOIB de la darrera convocatòria d'oposicions al Consell de Mallorca:
    Altres links que us serviran d'ajuda:

http://www.bombers.es/

http://quieroserbombero.org/

Oposicions consell de mallorca